Garanti

Tapwell lämnar 2 års produktgaranti, 5 års funktionsgaranti och 10 års reservdelsgaranti

2 års produktgaranti

I enlighet med Köplagen och det branschspecifika standardavtalet AA VVS 09 ansvarar Tapwell för fel i vara som framträder inom 2 år från inköpsdatum.

I det fall varan saknar inköpsdatum, exempelvis då Tapwells produkter installeras vid ROT eller nyproduktion, gäller 2 år från det varan tagits i bruk av slutkund. Datum för detta är detsamma som protokollförd slutbesiktning, av vilken kopia ska uppvisas vid åberopande av garanti.

Ansvarstid för utbytt vara eller reservdel överstiger ej ansvarstiden för ursprunglig vara och förlänger således inte garantin.

Eventuella kostnader för tredje part ska täckas av försäkring som innehas av installerande företag eller av slutkund.

5 års funktionsgaranti

Tapwell förbinder sig att kostnadsfritt erbjuda reservdelar för upprätthållen funktion* som ej beror på normalt slitage under 5 år från inköpsdatum. I det fall varan saknar inköpsdatum, exempelvis då Tapwells produkter installeras vid ROT eller nyproduktion, gäller 5 år från det varan tagits i bruk av slutkund. Datum för detta är detsamma som protokollförd slutbesiktning, av vilken kopia ska uppvisas vid åberopande av garanti.
* Avser:

Keramiska packningar

Termostatpackningar

Ansvarsbegränsning

Tapwell ansvarar ej för fel som beror på normal förslitning, och endast under förutsättning att produkten är fackmannamässigt monterad i enlighet med Tapwells monteringsanvisningar och använd på ett avsett och korrekt sätt. Ansvaret omfattar ej skador som beror på frysning eller orenheter i vattnet. Garantin gäller heller inte estetiska fel som orsakats av felaktig rengöring eller normalt användande, dvs mindre repor, som får betraktas som normalt slitage. Några av Tapwells ytbehandlingar är ”levande” ytor och åldras, oxiderar och får patina med tiden. Den typen av förändringar omfattas ej av ansvars- och garantitid.

10 års reservdelsgaranti

Tapwell förbinder sig att till försäljning tillhandahålla reservdelar för upprätthållen funktion i 10 år från inköpsdatum. För ytbehandlade delar annat än krom tillgängliggörs reservdelar endast under den 2-åriga garantiperioden.

Reklamation

Reklamationsärende riktas av köparen gentemot det försäljningsställe där produkten köpts. Reklamation skall ske inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamation inom två månader räknas alltid som inom skälig tid.

Reklamation Serviceärende

Tapwell måste godkänna reklamations- och serviceärendet innan reparationsarbete påbörjas.

Reklamation Vattenskada / Skada för tredje part

Vid eventuell vattenskada, oberoende av orsak, ska drabbad part alltid och snarats anmäla detta till sitt försäkringsbolag, som genomför erforderlig utredning och skadereglering.