Integritetspolicy

Datasäkerhet och behandling av personuppgifter

Din personliga integritet och Tapwells hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU/EES. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Tapwell behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tapwell AB, (”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 

Tapwell Aktiebolag 
Renstiernas gata 31 
116 31
Stockholm

Organisationsnummer: 556578-4807
Auktoriserad representant: Anders Gustafsson
Momsregisteringsnummer: SE556578480701

Vilka personuppgifter lagrar Tapwell AB och varför?

I samband med din kontakt med Tapwell AB samlar vi in och behandlar information som lämnas till oss. En del av denna information kan innehålla personuppgifter och används för ändamålen nedan. 

Vid försäljning och leverans

Tapwell AB registrerar en kontaktperson på sina företagskunders kundkort. Vi lagrar då kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund vid t.ex. beställning av produkter, reklamation eller andra serviceärenden.  

Vid beställning från företagskund med direktleverans till privatperson sparar Tapwell AB namn, leveransadress och telefonnummer för att kunna leverera beställningen. Telefonnummer och e-postadress används endast i aviseringssyfte. 

Viss försäljning till privatpersoner sker hos Tapwell, t.ex. vid personalköp hos Tapwells företagskunder. Tapwell sparar då namn, adress och eventuell privat e-postadress och telefonnummer för att kunna leverera beställningen. E-postadress och telefon används endast för fakturering, ordererkännande och avisering. 

Vid uthämtning av varor från vårt lager ber Tapwell om legitimation och sparar personnumret på ordern i vårt affärssystem. Detta har visat sig nödvändigt för att säkert kunna bedriva service med uthämtning från lagret och för att kunna bekräfta rätt identitet. Personnumret används endast för att identifiera individ på berörd order och raderas efter att detta syfte har upphört. 

Vid kontakt med oss

När du kontaktar oss via t.ex. telefon och e-post sparar vi de kontaktuppgifter du tillhandahåller för att vi ska kunna svara på din förfrågan och kontakta dig. 

Söker du anställning hos Tapwell kommer vi att behandla de uppgifter du tillhandahåller oss och som är relevanta för rekryteringsändamål. För det fall det rör sig om en aktuell rekryteringsprocess kommer vi att spara dina personuppgifter under tiden som den aktuella rekryteringsprocessen fortgår. Om vi vill spara dina personuppgifter för framtida rekryteringsbehov kommer vi att fråga dig om du samtycker till detta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och Tapwell kommer då inte längre att lagra dina personuppgifter för rekryteringsändamål.

Om du är vår leverantör eller samarbetspartner

Om du är en leverantör eller samarbetspartner till oss behandlar vi nödvändiga personuppgifter till kontaktpersoner vi behöver för att administrera avtalet.

Vid besök på vår hemsida

På vår hemsida använder vi oss av så kallade cookies. För att läsa mer om detta kan du ta del av vår cookiepolicy. 

Var lagrar vi dessa uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från våra kunder lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Med vilka delar vi dina uppgifter? 

För att administrera vår verksamhet kan vi behöva dela dina uppgifter med bolag inom Tapwell Koncernen. För att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig kan vi även behöva dela uppgifter med våra samarbetspartners när så är nödvändigt. Vi kan även komma att dela uppgifter med myndigheter när så krävs enligt tillämplig lagstiftning. Tapwell AB använder inte din information i marknadsföringssyfte och säljer inte personuppgifter till tredje parter. För mer information om vilka som har tillgång till era uppgifter vänligen kontakta erik@tapwell.se

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Tapwell sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med lagringen. När ändamålet har upphört kommer personuppgifterna att raderas på ett säkert sätt. I vissa fall är vi skyldiga att spara personuppgifter på grund av gällande lagstiftning. Namn, order och faktureringshistorik sparas därför i 7 år för att Tapwell ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen. 

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke: 
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång och dataportabilitet:  
Du har rätt att begära information om de personuppgifter Tapwell AB har om dig, hur dessa används samt att få en kopia på alla personuppgifter som vi har om dig. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få dem överförda till en annan part (dataportabilitet).

Rätt till rättelse, begränsning av behandling samt rätt att invända:  
Om dina uppgifter är felaktiga har du har rätt att begära rättelse av dessa samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till radering:
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Vi kan dock inte radera personuppgifter vi behöver vid nedanstående situationer.
*du har ett pågående ärende
*du har en obetald skuld till Tapwell
*uppgifter vi behöver för bokföringssyften

Hur du utövar dina rättigheter:
Om du vill göra gällande några av dina rättigheter ovan eller ställa andra frågor kan du kontakta oss via e-post på erik@tapwell.se. Vi besvarar normalt din förfrågan inom en månad. Vid en begäran är vi skyldiga att kontrollera din identitet och vi kan därför efterfråga ytterligare identifikationsuppgifter innan vi kan behandla din begäran. 

Rätt att framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Tapwell AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du självklart alltid kontakta oss på info@tapwell.se. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar av vår policy:

Med hänsyn till förändrad lagstiftning eller ny praxis förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i denna policy. Nya versioner kommer att publiceras på denna sida.