Tapwell

Tapwell är ett nordiskt företag som säljer köks och badrumsarmaturer. Vårt företag grundas i iden om att tillfredsställa en ny generation av konsumenter som kräver hög design och kvalitet till ett rimligt pris. Tillverkning av våra produkter sker i Italien hos innovativa leverantörer världsledande inom teknik, design och material. Alla våra blandare är gjorda av högklassig mässing och är således 100% återvinningsbara. Omsorgsfull design och kvalitet har skapat ett sortiment av produkter med lång livstid.

 

Råvaror och Resurser

Att använda bra råvaror och hushålla med resurser är en viktig del av våran företagskultur. Vi tar ansvar för våra material och dess livscykel och använder 4ms-godkänd mässing i alla våra blandare. När produktens tid som blandare är slut kan den på så sätt brytas ner till mässing, redo att omformas till ett nytt syfte. Denna filosofi genomsyrar hela vår tillverkningsprocess ända ner till wellpappkartongerna av återvunnet material som vi förpackar våra produkter i. Vi strävar efter att våra produkter till största del ska bestå av återvunnet material och att vår paketering ska bli plastfri till år 2024.

 

Klimat

En viktig del i vårt val av leverantörer har varit läget i Europa. Majoriteten av vår tillverkning sker i Italien, på så vis är det lätt för oss att leda hela tillverkningsprocessen. Vi vet att de följer EU-direktiv och läget gör att det inte kräver onödigt långa transportsträckor. Kompakta kartonger gör att vi kan packa effektivt vilket möjliggör mindre transporter. Dessutom har vi lagt om stora delar av våra transportvägar till räls vilket ger oss en låg klimatpåverkan. Vi arbetar ständigt för att använda nya innovativa och klimatsmarta metoder i tillverkningen av våra produkter.

 

Rena Material

Våra produkter är installerade i hem och miljöer där barn och vuxna tillbringar stora delar av sina liv. Därför är det en självklarhet att våra produkter är fria från skadliga ämnen som kan påverka människors hälsa. Vi använder oss av kvalitetsmedvetna leverantörer och har årliga tillverkningskontroller av alla våra produkter i våra fabriker.

 

Socialt ansvar

Det är viktigt för oss att alla människor som hjälper till att tillverka våra produkter gör det under goda arbetsförhållanden. Både på vårt eget företag och hos våra samarbetspartner. Vi har en nära relation med våra leverantörer i Italien och ställer krav på att deras anställda har schyssta avtal. Vår filosofi är att psykiskt och fysiskt välmående personal med goda förutsättningar att lyckas med sitt arbete bildar ett starkt och motiverat team. Vi strävar efter en inspirerande och positiv arbetsplats där anställda känner sig uppskattade och utmanade och där de genom nära samarbete mellan olika kompetenser kan växa och utvecklas med företaget.

 

God design till ett rimligt pris

Vi vill möta människors behov idag utan att kompromissa framtida generationers behov. Väldesignade produkter är en viktig del i att underlätta och förhöja människors vardag därför vill vi erbjuda en exklusiv användarupplevelse till en bredare målgrupp. Omsorgsfull, ren och tidlös design gör även våra produkter estetiskt relevanta under en längre tid. Detta tillsammans med god kvalitet och en generös reservdelspolicy innebär att våra kunder inte behöver investera i nya produkter lika ofta och vi på så vis kan förbruka mindre av jordens resurser.

 

Stockholm 2019-06-17

 

 

Etik och Moral Policy för Tapwell och dess dotterbolag.

Inledning

 

Vad är etik? Och vad är moral?

 

I vardagligt tal flyter begreppen ihop. Moral betecknas oftast som det omedvetna, värderingar som ligger tillgrund för vårt faktiska handlande, medan etik är den intellektuella överbyggnaden. Etik är alltså medvetengjord moral. Man kan säga att alla har en moral, men att etik är något som personer och organisationer utvecklar.

 

De som är stolta över sin organisation och vad den uträttar är mer benägna att vidmakthålla en god moral. Individen ska respekteras, alla ska behandlas lika, vi bör göra gott mot varandra, vi har en plikt att inte skada varandra. Dessa etiska principer är så allmänna och kan utgöra en bas för vidare diskussioner.

 

Att bygga upp förtroende tar lång tid och är ett resultat av många timmars slit av hängivna medarbetare. Men att riva ner det kan vara gjort i en handvändning. Ett stöd i moraliska känsliga ärenden kan vara följande kontrollfrågor:

  • Är det korrekt?

  • Kommer mitt handlande bryta mot företagets regler, mot god affärssed, mot företagets policy eller liknande?

  • Är det rimligt?

  • Finns det balans och renhårighet mellan de inblandade parterna?

  • Tål det att publiceras?

  • Tål det att granskas?

  • Hur kommer jag att känna mig?

  • Kan jag stå för det här i morgon och i framtiden?

 

 

Att förvalta företagets etik är allas ansvar oavsett roll på företagen.

 

Vår etik kan sammanfattas tydligast med begreppen:

 

Hederlighet

 

Det innebär att vi har tydliga regler och villkor. Och det tillämpas i alla våra företag och vid alla våra kontakter både internt såväl som externt.

 

Respekt

 

Alla medarbetarna behandlas lika med rättvisa och respekt, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, politisk åsikt eller ställning inom företagen. Alla är lika värda. Allas synpunkter och åsikter respekteras. Vi arbetar för allas inflytande och delaktighet. Vi arbetar för jämställdhet, både vad gäller kön och en bred åldersstruktur.

 

Professionalism

 

Vi utgår från att alla i företagen är bra på det de gör. Med den utgångspunkten blir det naturligt att visa samma respekt och ge varandra samma bemötande som man själv förväntar sig. Vi arbetar i god demokratisk ordning och verkar för att genomföra beslut även om jag personligen argumenterade för något annat. Det bästa bidraget vi kan ge bolaget och alla medarbetare är en positiv utveckling och att vi sköter vår verksamhet professionellt och öppet.

 

Integritet

 

Vi är en demokratisk organisation med tydliga beslutsstrukturer, där det finns stora möjligheter att påverka. Efter ett beslut försöker vi så effektivt som möjligt förverkliga beslutet även om det inte var det som vi/jag argumenterade för. Vi låter inte vårt handlande påverkas för att få egna fördelar eller undvika obehag. Integritet är också att kunna stå emot påtryckningar oavsett var de kommer ifrån.

 

Lojalitet

 

Vi som arbetar inom något av bolagen respekterar det demokratiska systemet. Utåt är vi lojala med samtliga medarbetare och bolag. Vi talar inte illa om varandra och vår verksamhet, varken internt eller externt. Vi skyller inte på enskilda medarbetare inför utomstående. Vi för en öppen och uppriktig dialog inom företagen och har ett uppriktigt handlande. Jag respekterar mina kollegor, mitt företag och övriga företag i koncernen, jag framför mina åsikter på ett sådant sätt så det inte skadar vårt förtroende utåt eller internt.

 

Vänlighet

 

Vi försöker möta alla medarbetare, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners mm så som vi själva skulle vilja bli bemötta i alla situationer, både i med och motvind. Vi respekterar alltid varandra och våra kollegor i branschen, genom att uppträda korrekt och professionellt. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar.

 

Relationer

 

Vi ser alla till att förebygga och förhindra att någon utsätts för sexuella trakasserier, diskriminering eller annat olämpligt uppförande. Kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade för den som blir utsatt.

 

Civilkurage

 

Etik är ett individuellt ansvar för det gemensammas bästa. Tycker du att någon inom företaget agerar oetiskt är det av vikt att du tar upp det. Det kräver mod och integritet att säga ifrån. Gör du inte det är du en del i skulden. Vi kommer alla att fortsätta gör misstag men skillnaden är om vi gör det för att gagna oss själva och misskreditera någon annan eller om det bara var ett misstag.

 

Tillsammans

 

Vi utgår alltid ifrån att vi gör saker tillsammans, vilket skall ge en stark känsla av samhörighet. Men också en stark känsla av att vi backar upp varandra utifrån detta dokument och med ovan angivna utgångspunkter.